Cuộc đời là những trải nghiệm. Những câu nói giúp bạn thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Dưới đây là bài viết Những caption tiếng anh yêu đời mới, hay.

1. Caption tiếng anh yêu đời mới nhất

1. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

Helen Keller

Dịch nghĩa: Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

2. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Dịch nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Khuyết danh

3. Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.

Dịch nghĩa: Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

Khuyết danh

4. May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.

Dịch nghĩa: Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.

Khuyết danh

Những câu nói tiếng anh yêu đời

Những câu nói tiếng anh yêu đời

2. Stt tiếng anh yêu đời, lạc quan

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Dr. Seuss

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I’m out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Dịch nghĩa: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Dịch nghĩa: Bạn phải nhảy như không một ai đang xem. Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Dịch nghĩa: Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Dịch nghĩa: Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Dịch nghĩa: Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Dịch nghĩa: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

Cap tiếng anh yêu đời, lạc quan

Cap tiếng anh yêu đời, lạc quan

3. Caption tiếng anh yêu đời ý nghĩa

1. The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything. ― Hegel

Dịch nghĩa: Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.

2. Believe you can and you’re halfway there. — T. Roosevelt

Dịch nghĩa: Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

3. It makes a big difference in your life when you stay positive. — Ellen DeGeneres

Dịch nghĩa: Cuộc sống của bạn sẽ có sự khác biệt lớn khi bạn lạc quan.

4. Be optimistic: It’s the best droop therapy. – Frank Tyger

Dịch nghĩa: Hãy lạc quan: đó là biện pháp chống ủ rũ hiệu quả nhất.

5. If opportunity doesn’t knock, build a door. — Milton Berle

Dịch nghĩa: Nếu cơ hội không tìm đến, thì hãy tự tạo nó cho mình.

6. You are never too old to set another goal or dream a new dream. ― Les Brown

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.

Những câu nói tiếng anh yêu đời ý nghĩa

Những câu nói tiếng anh yêu đời ý nghĩa

4. Caption tiếng anh yêu đời ngắn gọn

1. Life is hard but not impossible 

Dịch nghĩa: Cuộc sống tuy thật khó khăn nhưng không gì là không có thể.

2. Life’s too short to argue and fight 

Dịch nghĩa: Cuộc sống thực sự rất ngắn để cãi vã hay chiến đấu.

3. Don’t wait for the perfect moment, take moment and make it perfect 

Dịch nghĩa: Đừng phí công chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất mà hãy dành thời gian để khiến nó trở nên hoàn hảo hơn.

4. Every new day is a change to change your life 

Dịch nghĩa: Ngày mới đến là cơ hội để bạn thay đổi cuộc sống.

5. Life is a journey, not a race 

Dịch nghĩa: Cuộc sống là một hành trình, không phải là một cuộc đua.

6. Smile and don’t worry, life is awesome 

Dịch nghĩa: Mỉm cười và đừng lo lắng, cuộc sống sẽ rất tuyệt vời.

7. Our life is what we think it is 

Dịch nghĩa: Cuộc sống của chúng ta là tất thảy những gì ta đang nghĩ.

8. Life always offers you a second chance, it’s called tomorrow 

Dịch nghĩa: Cuộc sống luôn dành cho bạn cơ hội thứ hai, cái đó được gọi là ngày mai.

Câu nói tiếng anh yêu đời ngắn gọn

Câu nói tiếng anh yêu đời ngắn gọn

Qua bài viết Những caption tiếng anh yêu đời mới, hay. Chúng ta được tiếp thu những ý nghĩa quý báu trong cuộc đời. Hi vọng bạn sẽ tìm được những câu nói phù hợp với bản thân mình.