Thời đại 4.0 ngày càng phát triển nhanh chóng, chúng ta cần phải trau dồi cho mình từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin (IT) để có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những từ vựng cơ bản trong lĩnh vực này nhé!

Thứ tự các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Englishcats sẽ sắp xếp các từ vựng theo thứ tự chữ cái từ A – Z để các bạn dễ theo dõi nhé.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin bắt đầu bằng chữ A -C

Accumulator 

Addition 

Address

Allocate 

Alphabetical catalog

Alphanumeric data

Analog 

Analysis

Appliance 

Application

Arise

Arithmetic 

Authority work

Available

/əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ 

/əˈdɪʃn/

/əˈdres/

/ˈæləkeɪt/

/ˌæl.fəˈbet.ɪ.kəl//ˈkæt̬.əl.ɑːɡ/

/ˌæl.fə.njuːˈmer.ɪk/ /ˈdeɪ.tə/

/ˈænəlɒɡ/

/əˈnæləsɪs/:

/əˈplaɪəns/

/ˌæplɪˈkeɪʃn/

/əˈraɪz/

/əˈrɪθmətɪk/

/ɔːˈθɒr.ə.ti//wɜːk/

/əˈveɪləbl/

Tổng

Phép cộng

Địa chỉ

Phân phối

Mục lục xếp theo chữ cái

Dữ liệu chữ số

Tương tự.

Phân tích

Thiết bị, máy móc

Ứng dụng

Xuất hiện, nảy sinh

Số học

Công tác biên mục

Dùng được, có hiệu lực

 

Background

Binary 

Broad classification

/ˈbækɡraʊnd/

/ˈbaɪnəri/

/brɔːd/ /ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/

Bối cảnh, bổ trợ

Nhị phân, thuộc về nhị phân.

Phân loại tổng quát

 

Capability 

Cataloging/ indexing

Certification 

Chain

Chief source of information

Circuit

Clarify 

Cluster controller

Command

Compatible

Complex 

Component

Computerize 

Configuration

Consultant 

Convert 

Customer

/ˌkeɪpəˈbɪləti/

/ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/

/tʃeɪn/

/ˈsɜːkɪt/

/ˈklærəfaɪ/

/kəˈmɑːnd/

/kəmˈpætəbl/

/ˈkɒmpleks/

/kəmˈpəʊnənt/

/kəmˈpjuːtəraɪz/

/kənˌfɪɡəˈreɪʃn/

/kənˈsʌltənt/

/kənˈvɜːt/

/ˈkʌstəmə(r)/

Khả năng

Công tác biên mục

giấy chứng nhận

Chuỗi

Nguồn thông tin chính

Mạch

Làm cho dễ hiểu

Bộ điều khiển trùm

Lệnh

Tương thích

Phức tạp

Thành phần

Tin học hóa

Cấu hình

Cố vấn

Chuyển đổi

khách hàng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin bắt đầu bằng chữ D – L

Data

database

Deal

Decision

Demand 

Dependable

Detailed 

Device 

Devise 

Digital 

Disk

Division 

Drawback

/ˈdeɪtə/

/ˈdeɪtəbeɪs/

/diːl/

 /dɪˈsɪʒn/

/dɪˈmɑːnd/

/dɪˈpendəbl/

/ˈdiːteɪld/

/dɪˈvaɪs/

/dɪˈvaɪz/

/ˈdɪdʒɪtl/ 

/dɪsk/

/dɪˈvɪʒn/

/ˈdrɔːbæk/

Dữ liệu

cơ sở dữ liệu

giao dịch

Quyết định

Yêu cầu

Có thể tin cậy được

Chi tiết

Thiết bị

Phát minh

Số, thuộc về số

Đĩa

Phép chia

Trở ngại, hạn chế

 

Effective

Efficient

Employ

Enterprise 

Environment 

Equipment 

Expertise 

Eyestrain

Ferrite ring

Gadget 

Gateway

Graphics

Hardware

Software 

/ɪˈfektɪv/

/ɪˈfɪʃnt/

/ɪmˈplɔɪ/

/ˈentəpraɪz/

/ɪnˈvaɪrənmənt/

/ɪˈkwɪpmənt/

/ˌekspɜːˈtiːz/

/ˈaɪ.streɪn/

/ˈfɛɹaɪt//rɪŋ/

/ˈɡædʒɪt/

/ˈɡeɪtweɪ/

/ˈɡræfɪks/

/ˈhɑːdweə(r)/

/ˈsɒftweə(r)/

Có hiệu lực

Có hiệu suất cao

Thuê ai làm gì

Tập đoàn, công ty

Môi trường

Thiết bị

Thành thạo, tinh thông

Mỏi mắt

Vòng nhiễm từ

Đồ phụ tùng nhỏ

Cổng kết nối Internet

 Đồ họa

Phần cứng

phần mềm 

 

Implement 

Individual 

Inertia

Install

Instruction 

Insurance 

Integrate 

intranet

Irregularity

Latest 

/ˈɪmplɪment/

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ 

/ɪˈnɜːʃə/

/ɪnˈstɔːl/

/ɪnˈstrʌkʃn/

/ɪnˈʃʊərəns/

/ˈɪntɪɡreɪt/

/ˈɪntrənet/

/ɪˌreɡjəˈlærəti/

/ˈleɪtɪst/

Công cụ, phương tiện

Cá nhân, cá thể

Quán tính

Cài đặt

Chỉ thị, chỉ dẫn

Bảo hiểm

Hợp nhất, sáp nhập

Mạng nội bộ

Sự bất thường

Mới nhất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin bắt đầu bằng chữ M – O

Maintain

Matrix

Memory 

Microprocessor 

Monitor

Multi-task

Multi-user

Multiplication 

Negotiate

Numeric

Occur

Operating system

Operation

Order

Output

Oversee 

/meɪnˈteɪn/

 /ˈmeɪtrɪks/

/ˈmeməri/

/ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/

 /ˈmɒnɪtə(r)/

/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/

 /nɪˈɡəʊʃieɪt/

/njuːˈmerɪkl/

/əˈkɜː(r)/

/ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌsɪs.təm/

/ɒpəˈreɪʃn/

/ˈɔːdə(r)/

/ˈaʊtpʊt/

/ˌəʊvəˈsiː/

Duy trì

Ma trận

Bộ nhớ

Bộ vi xử lý

Giám sát

Đa nhiệm

Đa người dùng

Phép nhân

Thương lượng

Số học, thuộc về số học

Xảy ra, xảy đến

Hệ điều hành

Thao tác

Yêu cầu

Ra, đưa ra

Quan sát

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin bắt đầu bằng chữ P – R

Packet

Perform 

Pinpoint

Port

Prevail 

Priority 

Process 

Productivity  

Protocol 

Provide

Pulse 

Quality 

Quantity

Rapid

Real-time

Remote 

Remote Access

Replace 

Research 

Resource 

Respond 

/ˈpæk.ɪt/

/pəˈfɔːm/

/ˈpɪnpɔɪnt/

/pɔːt/

/prɪˈveɪl/

/praɪˈɒrəti/

/ˈprəʊses/

/ˌprɒdʌkˈtɪvəti/

/ˈprəʊtəkɒl/

/prəˈvaɪd/

/pʌls/

/ˈkwɒləti/

/ˈkwɒntəti/

/ˈræpɪd/

/rɪˈməʊt/

/rɪˈməʊt/

/rɪˈməʊt/ /ˈæk.ses/

/rɪˈpleɪs/

/rɪˈsɜːtʃ/

/rɪˈsɔːs/

/rɪˈspɒnd/

Gói dữ liệu

Tiến hành, thi hành

Chỉ ra một cách chính xác

Cổng

thịnh hành, phổ biến

Sự ưu tiên

Xử lý

Hiệu suất

Giao thức

Cung cấp

Xung

Chất lượng

Số lượng

Nhanh chóng

Thời gian thực

Từ xa

Truy cập từ xa qua mạng

Thay thế

Nghiên cứu

Nguồn

Phản hồi

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin bắt đầu bằng chữ S – U

Schedule 

Signal

Similar 

Simultaneous 

Solution

Solve 

Source Code

Storage

Subject entry

Substantial

Subtraction  

Sufficient 

Suitable 

Switch  

Technical

Technology 

Terminal 

Text 

Transmit  

Union catalog

/ˈskedʒuːl/

/ˈsɪɡ.nəl/

/ˈsɪmələ(r)/

/ˌsɪmlˈteɪniəs/

/səˈluːʃn/

/sɒlv/

/ˈsɔːs ˌkəʊd/

/ˈstɔːrɪdʒ/

/ˈsʌb.dʒekt//ˈen.tri/

/səbˈstænʃl/

/səbˈtrækʃn/

/səˈfɪʃnt/

/ˈsuːtəbl/

/swɪtʃ/

/ˈteknɪkl/

/tekˈnɒlədʒi/

/ˈtɜːmɪnl/

/tekst/

/trænsˈmɪt/

/ˈjuː.nj.ən/ /ˈkæt̬.əl.ɑːɡ/

Lên lịch, lịch biểu

Tín hiệu

Giống

Đồng thời

Giải pháp, lời giải

 giải quyết

Mã nguồn

Lưu trữ

Thẻ chủ đề

Tính thực tế

Phép trừ

Đủ, có khả năng

Phù hợp

Chuyển

Thuộc về kỹ thuật

Công nghệ.

Máy trạm

Văn bản chỉ gồm ký tự

Truyền

Mục lục liên hợp

 

Vậy là Enghlishcats đã giới thiệu cho bạn hơn 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin rồi. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn!

Thank you!