Để tiếp tục phần 5 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh, bài này sẽ nói về chủ đề Reading. Cùng thử trả lời các câu hỏi bên dưới một cách tự nhiên nhất nhé. Trong bài này có rất nhiều idiom thú vị mà có lẽ bạn chưa biết đâu đấy. Cùng theo dõi nào!

Do you like reading?

(Bạn có thích đọc sách không?)

Yes, a lot indeed! As an avid reader (a bookworm), I have a habit of falling down the rabbit hole of page-turners of all genres, as long as the plot is gripping.  Believe it or not, I have a knack (if it counts) for reading 10 hours back to back without losing enthusiasm.

(Vâng, rất nhiều thực sự! Là một người ham đọc sách, tôi có thói quen bị cuốn vào hoặc đọc ngấu nghiến những quyển sách hay, bất kể là thể loại gì miễn là nội dung của nó hấp dẫn. Có thể bạn không tin, tôi có sở trường (nếu tính) để đọc 10 tiếng liên tục mà không mất đi sự nhiệt tình.)

Do you read electronic book?

(Bạn có đọc sách điện tử không?)

In fact, I derive most of my knowledge from ebooks and there’re some reasons for this. Firstly, my dorm room is not spacious enough to store many paper books and secondly, it is way more convenient for me to go online and search for random books and opt for 1 good read out of a plethora of them on the internet. Anywhere, anytime!

(Trên thực tế,  tôi hầu như trau dồi kiến thức của mình từ sách điện tử và có một số lý do cho điều này. Đầu tiên, phòng ký túc xá của tôi không đủ rộng rãi để lưu trữ nhiều sách giấy. Thứ hai, thật thuận tiện cho tôi để lên mạng tìm kiếm ngầy nhiên những cuốn sách và chọn đọc 1 cuốn hay trong số rất nhiều sách trên internet. Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào!)

What kind of books do you like to read?

(Bạn thích đọc loại sách nào?)

Basically I dig deep in almost everything written in English ‘cause I am an English language enthusiast. However, if I have to choose the genre I like best to munch on, I would say self-development or self-help books. They really are eye-openers for me and really expand my horizon.

(Về cơ bản, tôi đào sâu hầu hết mọi thứ được viết bằng tiếng Anh vì tôi là một người đam mê tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn thể loại tôi thích nhất để nghiền ngẫm, tôi sẽ chọn sách phát triển bản thân hoặc sách tự lực. Chúng thực sự khiến tôi kinh ngạc và mở rộng kiến thức của tôi.)

Have you lent books to others?

(Bạn đã cho người khác mượn sách chưa?)

As I was saying, I tend to spend time on ebooks, so I only have a limited numbers of paper versions at hand. Besides, I cherish my books. The physical ones like one of the most precious things in the world, so between you and me, it’s a big no from me if someone wants to borrow some from me.

(Như tôi đã nói, tôi có xu hướng dành thời gian cho sách điện tử, vì vậy tôi chỉ sở hữu một số ít bản sách. Bên cạnh đó, tôi trân trọng những cuốn sách của mình. Những cuốn sách vật chất như một trong những thứ quý giá nhất trên thế giới này, vì vậy giữa bạn và tôi, câu trả lời của tôi là không nếu ai đó muốn mượn sách của tôi.)

Do you read professional books?

(Bạn có đọc sách chuyên môn không?)

Strange as it may sound, I have never read any proper (in inverted commas) professional books. In lieu of that, normally I spend tons of time on googling the keywords related to the skills I want to hone at the moment, find some interesting reads and learn! Many top-notch bloggers out there are reading, collecting information and organiging it in the top search articles, why don’t we make the most out of them?

(Nghe có vẻ kỳ lạ, tôi chưa bao giờ đọc bất kỳ cuốn “sách chuyên môn” nào thích hợp. Thay vào đó, thông thường tôi dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm các từ khóa liên quan đến các kỹ năng mà tôi muốn trau dồi vào lúc này, tìm một số bài đọc thú vị và học hỏi! Nhiều blogger hàng đầu hiện đang đọc, thu thập thông tin và sắp xếp nó trong các bài báo tìm kiếm hàng đầu, tại sao chúng ta không tận dụng tối đa chúng?)

Vậy là đã kết thúc 5 câu hỏi giao tiếp về chủ đề Reading, bạn thấy bài viết có hữu dụng không nè?

Hãy xem thêm các chủ đề khác:

5 Mẫu Câu Giao Tiếp Về Chủ Đề Sport Thường Gặp

5 Mẫu Câu Hỏi Về Chủ Đề Thời Tiết (Weather) Trong Giao Tiếp

Nguồn FB: Hôm nay mới biết từ này