Học tập không chỉ là hành trình chinh phục kiến thức mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và thành công trong cuộc sống. Dưới đây là bài viết Danh sách những câu nói về học tập bằng tiếng anh truyền động lực.

1. Những câu nói về học tập bằng tiếng anh truyền động lực

1. Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ đợi sắt nóng để có cơ hội rèn, hãy rèn để khiến thanh sắt kia phải tự nóng lên.

2. Adventure is the best way to learn.

Dịch nghĩa: Trải nghiệm là cách tốt nhất để học tập.

3. Learning is the eye of the mind.

Dịch nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

4. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không chịu học, không một ai có thể giúp bạn. Nhưng nếu bạn quyết tâm học, không một ai có thể ngăn cản bạn.

5. You learn something everyday if you pay attention.

Dịch nghĩa: Bạn luôn học được điều gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

6. Never stop learning because life never stops teaching.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học vì cuộc sống không bao giờ ngừng dạy.

7. What we learn with pleasure we will never forget.

Dịch nghĩa: Những gì khiến chúng ta học bằng tất cả sự hứng thú, chúng ta sẽ không bao giờ quên. 

8. It’s what we think we know that keeps us from learning.

Dịch nghĩa: Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học

9. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Dịch nghĩa: Học tập là kho báu mà sẽ theo chủ nhân của nó đến khắp mọi nơi

10. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Dịch nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất có thể sử dụng để thay đổi thế giới này.

Tổng hợp các câu nói tiếng anh truyền động lực học tập

Tổng hợp các câu nói tiếng anh truyền động lực học tập

2. Stt về học tập bằng tiếng anh thú vị

1. The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it.

Dịch nghĩa: Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way to learn.

Dịch nghĩa: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

4. Once you stop learning, you’ll start dying.

Dịch nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

5. Study the past if you would define the future.

Dịch nghĩa: Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.

Dịch nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

7. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

Các câu nói thú vị trong tiếng anh dành cho việc học

Các câu nói thú vị trong tiếng anh dành cho việc học

3. Những câu nói về học tập bằng tiếng anh ngắn gọn

1. If I fail, I try again and again, and again.

Dịch nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.

2. You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes.

You’ll never be successful if you do not encounter failure.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ chẳng bao giờ học được điều gì nếu như bạn không mắc lỗi bao giờ. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

3. I’ll always choose a lazy person’s job… because he’ll find an easy way to do it.

Dịch nghĩa: Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó… bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.

4. Never stop learning because life never stops teaching.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

5. Once you stop learning, you will start dying.

Dịch nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

6. On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men. 

Dịch nghĩa: Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.

7. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Dịch nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

8. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

Những câu nói tiếng anh trong học tập ngắn gọn

Những câu nói tiếng anh trong học tập ngắn gọn

4. Những câu nói về học tập bằng tiếng anh cho các bé

1. The most beautiful thing about learning is that no one take that away from you

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it

Dịch nghĩa: Học không phải về những gì thế giới đang làm, mà là những gì bạn có thể làm cho thế giới.

3. Adventure is the best way to learn

Dịch nghĩa: Trải nghiệm là phương pháp học tốt nhất.

4. Study the past if you would define the future

Dịch nghĩa: Học hỏi từ những kinh nghiệm của quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

5. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you

Dịch nghĩa: Nếu bạn không muốn học tập, không ai có thể học giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có quyền ngăn cản bạn dừng lại.

6. Education is the most powerful weapon we use to change the world

Dịch nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà chúng ta sử dụng và thay đổi cả thế giới.

7. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny

Dịch nghĩa: Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận.

Stt về học tập giúp truyền động lực cho các bé

Stt về học tập giúp truyền động lực cho các bé

Bài viết Danh sách những câu nói về học tập bằng tiếng anh truyền động lực cho ta thấy việc đầu tư vào học tập không chỉ là đầu tư cho bản thân mà còn là đầu tư cho tương lai, là cơ hội để chúng ta trở thành những người đóng góp có ý nghĩa và giá trị trong cộng đồng và toàn cầu.